Cật dê có thể bổ thận ích khí, ích tinh tuỷ dùng vào chứng thận hư hao tổn

Cật dê có thể bổ thận ích khí, ích tinh tuỷ dùng vào chứng thận hư hao tổn