Matxa tai điều trị cái chắp

Cái chắp là chứng viêm cấp tính hóa trung tính của tuyến bờ mi, thời kỳ đầu mắt sưng đỏ, đau, sau đó xuất hiện cái chắp, bệnh này thường do tụ cầu vàng cảm nhiễm gây ra.

Xem thêmVướng víu bất tiện khi mi mắt mọc mụn nước

Y học cổ truyền cho rằng là các loại thực phẩm cay khô nóng, dẫn đến dương minh tỳ kinh thấp nhiệt tăng, hoặc ngoại cảm, gió nóng, nhiệt độc lên mắt mà thành.

Cái chắp là chứng viêm cấp tính hóa trung tính của tuyến bờ mi

  • Chọn huyệt:
  1. Huyệt chủ: Mắt, Vị, Mụcl, Tuyến Thượng Thận, phần dái tai (hình 433).
  2. Huyệt phối: Can Du, VỊ Du (hình 434).

  • Phương pháp thực hiện:
  1. Day nặn huyệt mắt 4 phút, lực ép 0,25kg, tần suất mỗi phút 75 lần.
  2. Que day huyệt Vị 4 phút, lực ép 0,05kg, tần suất mỗi phút 120 lần.

3. Véo huyệt Mục 1, 1 phút, đến khi phần da có vết hằn của véo .

  1. Que day huyệt Tuyến Thượng Thận 3 phút, lực ép 0,15kg, tần suất mỗi phút 75 lần.
  2. Lấy 3 ngón tay nắm phần dái tai 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 120 lần.

6. Đẩy huyệt Can Du, huyệt Vị Du mỗi huyệt 3 phút, lực ép 3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần (hình 437).

* Chú ý:

Thời kỳ đầu bệnh này phối hợp với thấp nhiệt.