Cái chắp là chứng viêm cấp tính hóa trung tính của tuyến bờ mi

Cái chắp là chứng viêm cấp tính hóa trung tính của tuyến bờ mi